Ochrana osobných údajov
Image

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre návštevníkov stránky a zákazníkov skupiny ETL SLOVAKIA

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie o ochrane osobných údajov:


Kto sme?

Spoločnými prevádzkovateľmi týchto web stránok sú firmy/spoločnosti združené v sieti poradenských spoločností pod názvom ETL SLOVAKIA. ETL SLOVAKIA je členom skupiny ETL GLOBAL, (založená v Nemecku) ktorá má viac ako 50-ročnú tradíciu a pracuje s renomovanými konzultantmi, daňovými poradcami, advokátmi a audítormi.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov návštevníkov web stránky, zákazníkov a zamestnancov zákazníkov majú medzi sebou spoloční prevádzkovatelia uzatvorené zmluvu o spracúvaní osobných údajov, v ktorej sú ustanovené povinnosti a zodpovednosť týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Aktuálny zoznam spoločných prevádzkovateľov nájdete na podstránke "O nás"

Kontaktné údaje (Master partner ETL GLOBAL)
ETL/GINALL&ROBINSON s.r.o.
Pekárska 11
917 01 Trnava
Slovakia (EU)

Ako dotknuté osoby si však môžete svoje práva na ochranu osobných údajov uplatniť u ktoréhokoľvek zo spoločných prevádzkovateľov.


Účely spracúvania osobných a právne základy

Činnosť partnerov ETL SLOVAKIA je zameraná na poskytovanie daňového poradenstva, vedenie účtovníctva, transferové oceňovanie, audítorských a právnych služieb. Väčšinu osobných údajov, ktoré spracúvame na základe plnenie zmluvy alebo úkonov ktoré predchádzajú uzatvoreniu zmluvy. Taktiež osobné údaje spracúvame dôvodu plnenia zákonnej povinnosti, alebo v rámci nášho oprávneného záujmu.

V rámci siete ETL SLOVAKIA spoločne spracúvame osobné údaje, ktoré sa týkajú návštevníkov web stránky, osôb ktoré prejavili záujem o zasielanie newslettra a informácií o poskytovaných odborných službách a webinároch, ako aj informácie a kontaktné údaje ktoré sa týkajú našich zákazníkov (živnostníkov aj právnických osôb) a ich zamestnancov v súvislosti s informovaním o našich produktoch a službách, obchodnou komunikáciou a administratívou.


Účel spracúvanie osobných údajov
Právny základ
Vedenie obchodnej agendy v rámci prípravy, evidencie a plnenia obchodných zmlúv
Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR
Komunikácia s dotknutými osobami (zamestnancami, uchádzačmi o zamestnanie, zákazníkmi a zamestnancami obchodných partnerov)
Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, alebo súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6. ods. 1 písm. a) GDPR
Zasielanie obchodných oznámení emailom formou tzv. newslettra
Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR
Online marketing a cielenia reklamy na základe záujmov
Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR
PR komunikácia a budovania povedomia prostredníctvom sociálnych sietí
Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR
Poskytovanie údajov v rámci skupiny podnikov
Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR
Zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti informačných systémov
Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR
Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR
Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov
Oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvajú naši zamestnanci a zamestnanci ostatných spoločných prevádzkovateľov, ktorí sú poučení a zaviazaní mlčanlivosťou. Vedia že údaje môžu spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na splnenie povinností.

Nezaobídeme sa však bez pomoci služieb iných firiem a odborníkov, ktorými sú:

 • Poskytovatelia právnych, poradenských a vzdelávacích služieb;
 • Poskytovatelia IT služieb, webhostingu a email hostingu
 • Online služby, četovacie nástroje a sociálne siete
 • Kuriérske, prepravné a poštové spoločnosti
 • Orgány verejnej moci

Doba uschovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame automatizovane, alebo čiastočne automatizovane a uschovávame ich zväčša elektronicky. Chránime ich pomocou prostriedkov fyzickej aj technologickej bezpečnosti, tak aby boli v bezpečí a bola zachovaná ich integrita a dostupnosť počas celej doby uschovávania.

Účel spracúvanie osobných údajov
Doba spracúvania
Vedenie obchodnej agendy v rámci prípravy, evidencie a plnenia obchodných zmlúv
Počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov je ukončení zmluvy
Komunikácia s dotknutými osobami (zamestnancami, uchádzačmi o zamestnanie, zákazníkmi a zamestnancami obchodných partnerov)
3 roky od poslednej komunikácie
Zasielanie obchodných oznámení emailom formou tzv. newslettra
Počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov je ukončení zmluvy
Online marketing a cielenia reklamy na základe záujmov
1 rok po udelení súhlasu
PR komunikácia a budovania povedomia prostredníctvom sociálnych sietí
Počas trvania pracovného vzťahu, alebo vyjadrenia námietky
Poskytovanie údajov v rámci skupiny podnikov
Počas trvania pracovného alebo zmluvného vzťahu.
Zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti informačných systémov
1 rok (lehota na ukladanie bezpečnostných záznamov a logov)
Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
5 rokov po vybavení žiadosti
Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov
Počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu, zväčša 3 roky pre občiansko-právne spory a 4 roky pre obchodno-právne spory

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov

V zmysle nariedenia máte práva, ktoré sme ako prevádzkovateľ povinný vykonávať. Môžete si ich uplatniť, žiadosťou zaslanou na našu adresu, písomne, telefonicky, alebo e-mailom. Našou povinnosťou však je overiť sa vašu totožnosť, aby sme mali istotou že údaje nebudú zneužité.

 • Máte právo požadovať sa prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Právo namietať

Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov ak je vykonávané na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu.

Ako prevádzkovateľ nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo naše dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je:

Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220

Doplňujúce informácie

Ako dotknuté osoby nie ste povinný poskytnúť nám osobné údaje, ktoré sú potrebné pre zmluvné rokovanie a pre realizáciu zmluvy, ale berte prosím na vedomie, že bez poskytnutia týchto údajov nemôže príslušná zmluva vzniknúť.

Zdrojom vašich osobných údajov je, pokiaľ nie je uvedené inak, ste vy ako dotknutá osoba, ktorá nám poskytla svoje osobné údaje pri úvodnej komunikácii. Ak ste uchádzač o zamestnanie mohli sme vašu osobné údaje získať z portálov poskytujúcich údaje osôb hľadajúcich zamestnanie, ktoré tak činia s vaším súhlasom.

Máte otázky, alebo potrebujete informácie?

Pre informácie nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese:

office@ginallrobinson.eu